Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej edycja on-line

Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych
II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br.

Pierwszym etapem będą eliminacje powszechne, otwarte dla wszystkich przeprowadzone w formie pisemnej (test on-line) na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawiera 60 pytań dla każdej grupy wiekowej, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród kilku podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi – 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych – 0 lub 1 punkt.
Do kolejnego etapu kwalifikuje się  max. po 25 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powszechnych. Jury bierze pod uwagę czas rozwiązania testu w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów gdy nie jest możliwe wskazanie 25 finalistów.
Etap drugi to finał przeprowadzony formie ustnej (on-line). W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie –max. 2 minuty. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.
Laureatami konkursu są osoby z pierwszych 3 miejsc z każdej grupy wiekowej  z największą łączną liczbą punktów za odpowiedzi ustne.
Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Turniej odbywa się pod nadzorem Jury, które powoływane jest przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Zakres tematyczny Turnieju:

 • Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
 • Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Ochrona ludności.
 • Ochrona środowiska.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

Zgłoszenia do udziału w turnieju.
 Aby wziąć udział w turnieju należy zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej.
Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który również musi się zarejestrować.
Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem oraz łączem internetowym.

Już wkrótce będzie możliwość rejestracji uczestników i opiekunów.

TERMIN ELIMINACJI PISEMNYCH – Wkrótce
TERMIN FINAŁU USTNEGO – Wkrótce

 Prosimy o zapoznanie się z regulaminem OTWP on-line

Regulamin do pobrania

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP – edycja 2022

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in.  kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej np. działania związane z przeciwdziałaniem czy zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, jak również ratownictwo specjalistyczne, akcje ratowniczo-gaśnicze, ćwiczenia, szkolenia, zawody, koncerty itp. W roku 2021 Związek OSP RP obchodził 100-lecie istnienia i działalności, zachęcamy do  przedstawienia organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz twórców amatorów. Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych (przedszkola, kl. I-IV i kl. V-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe).

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i finał centralny.

eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – zakończenie eliminacji do 31 grudnia;
eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;

 

Finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2022 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie 🙂

Regulamin i karta zgłoszenia

Nowy projekt ustawy o OSP – zapraszamy do zgłaszania uwag

Na witrynie internetowej Komendy Głównej PSP opublikowana została kolejna wersja projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych datowana na 11 października br.

Tekst nowego projektu do pobrania tu: https://www.gov.pl/web/kgpsp/projekt-ustawy-do-pobrania

Związek OSP RP   prowadzi analizę zapisów projektu ustawy z 11 października. Analiza przedstawiona  będzie na posiedzeniu Prezydium ZG ZOSP RP które planowane jest na 21 października br., po czym Prezydium przedstawi stanowisko Związku OSP RP w tej sprawie.

W opracowanym stanowisku chcielibyśmy uwzględnić uwagi szerokiego grona strażaków zaangażowanych w ochotnicze pożarnictwo.
Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazywanie Waszych uwag do nowego projektu poprzez formularzhttps://forms.gle/fgyrF7md6wD3LYNK7

Interesuje nas Wasze zdanie o różnych blokach zagadnień regulowanych zapisami ustawy. Interesująca jest także Wasza ocena proponowanych w projekcie rozwiązań w odniesieniu do obowiązujących obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ustawa do pobrania:) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910810351/U/D19910351Lj.pdf

Jednocześnie przypominamy, że trwa proces procedowania poprzedniej wersji (datowanej na 2 lipca br,) można prześledzić tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12348654/katalog/12800469#12800469

Związek OSP RP zgłosił swoje uwagi do projektu ale nie otrzymał szczegółowej odpowiedzi. Stanowisko Związku OSP RP: http://zosprp.pl/files/news/_pdf/54_XV_2021.pdf

Ocena projektu ustawy: http://zosprp.pl/files/news/_pdf/ZOSP.ustawa_OSP.ocena_prawna_projektu_u…

Informacja o obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Od 31 października 2021 r. ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) rozszerza katalog podmiotów określnych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Od 31 października 2021 r. jednym z podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych będą stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc również OSP.

OSP są odrębnymi od siebie stowarzyszeniami, działającymi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 869). OSP jako stowarzyszenia podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (wyjątek stowarzyszenia zwykłe).

Analizując definicję beneficjenta rzeczywistego z perspektywy OSP można stwierdzić, że beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna, która:
– sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub
– w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.
patrz: art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W związku z powyższym przy ustalaniu osób, które są beneficjentami rzeczywistymi w OSP pod uwagę należy wziąć przede wszystkim osoby, które są członkami zarządu (reprezentują OSP na zewnątrz, posiadają uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działalność OSP). Nie tylko członkowie zarządu mogą zostać uznani na beneficjentów rzeczywistych. Należy również przeanalizować zakres uprawnień np. członków komisji rewizyjnej OSP jako organu nadzorczego. Wszystko zależy od zakresu uprawnień, jakie przyznaje im statut danej OSP.

Informacje podlegające zgłoszeniu:

 1. Dane identyfikacyjne OSP:
 • nazwa (firma),
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP, o ile został nadany.
 1. Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego:
 • imię i nazwisko,
 • każde posiadane obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem:
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłoszenie jest bezpłatne. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. – 31 stycznia 2022 r. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku dokonania zmian np. składu osobowego zarządu (zmieniają się beneficjenci rzeczywiści), dane zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy zaktualizować w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

Oferta szkoleniowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku skierowana do Ochotniczych Straży Pożarnych

 1. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Przeznaczone do osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego

► Zajęcia odbywają się w ciągu jednego dnia

► Po zakończonym szkoleniu odbywa się Egzamin teoretyczny i praktyczny

► Zaświadczenia ważne przez okres 5 lat

► Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie OSP

► Koszt szkolenia 150,00 zł, Koszt egzaminu – 100,00 zł

Istnieje możliwość rabatu przy większej liczbie osób skierowanych na szkolenie

 1. Towary niebezpieczne – Kurs ADR

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym uprawniona jest osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR

► Wymagania:

▲ Ukończone 21 lat

▲ Prawo jazdy

▲ Brak przeciwskazań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy

► Po zakończonym szkoleniu odbywa się Egzamin

► Zaświadczenie ADR – ważne przez 5 lat

► Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie OSP

► Koszt szkolenia 450,00 zł, Koszt egzaminu – 100,00 zł

Istnieje możliwość rabatu przy większej liczbie osób skierowanych na szkolenie

3.Szkolenie w zakresie bezpiecznej jazdy

► PROGRAM:

▲ Warsztaty psychologiczne dla osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

▲ Stosowanie wybranych przepisów ruchu drogowego

▲ Technika kierowania pojazdem – zajęcia teoretyczne i praktyczne

▲ Zajęcia praktyczne w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy

▲ Wykładowcy:

▲ Psycholog Transportu

▲ Policjant Wydziału Ruchu Drogowego

▲ Instruktorzy Doskonalenia Techniki Jazdy

▲ Egzaminatorzy na prawo jazdy

 • 6 godzin zajęć teoretycznych
 • 4 godziny zajęć praktycznych w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy na płycie poślizgowej

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

– 601 948 303, 695 035 551

– 85 743 26 27

szkolenia@word.bialytsok.pl

https://word.bialystok.pl/szkolenia/

 

Centralne Obchody 100-lecia Związku OSP RP w Warszawie

W dniu 4 września w Warszawie centralne obchody 100-lecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP „W JEDNOŚCI SIŁA”. Uroczystości rozpoczęła o godz. 11:00 msza święta w intencji strażaków w Archikatedrze Warszawskiej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej ks. bp Michała Janocha i kapelanów straży pożarnej.
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00 uroczystą Mszą Świętą, która odbyła się w Archikatedrze Warszawskiej przy ul. Świętojańskiej 8. Następnie Poczty Sztandarowe z całego kraju przemaszerowały na Plac Zamkowy gdzie odbył się uroczysty Apel z okazji 100-lecia Związku OSP RP. Uczestniczący w uroczystości goście otrzymali okolicznościowe medale, a całość wydarzenia zakończyło się Piknikiem Strażackim.
Województwo podlaskie reprezentowały Poczty Sztandarowe :
– Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku
– Ochotniczej Straży Pożarnej z Drozdowa
– Ochotniczej Straży Pożarnej z Kleszczel
– Ochotniczej Straży Pożarnej z  Nowego Dworu
– Ochotniczej Straży Pożarnej z Tykocina
Udział w uroczystości wzięła również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Milejczyc oraz Orkiestra Dęta OSP Suchowola, która uświetniła Mszę Świętą w Archikatadrze Warszawskiej, a następnie wraz z  mażoretkami zespołu „Foch” wystąpiła na Placu Zamkowym. Podczas pikniku strażackiego również nie zabrakło  podlaskiego akcentu, ponieważ  oprawę muzyczną zapewniła Kapela Kurpiowska Gminy Łomża.

Więcej informacji:  http://www.zosprp.pl/?q=content/uroczyste-obchody-100lecia-zwiazku-osp-rp-w-jednosci-sila

 

Fire brigade, Feuerwehr… jak to powiedzieć? – Kurs angielskiego i niemieckiego

Pewnie wiele razy mieliście ochotę powiedzieć coś po angielsku lub niemiecku i rezygnowaliście, bo jedyne co przychodziło Wam do głowy to natrętna myśl „jak to powiedzieć…”. A mogłoby być tak pięknie. Tyle ciekawych rozmów, tyle fajnych znajomości, tyle tematów do dyskusji, a w głowie pustka. Może myśleliście o nawiązaniu współpracy międzynarodowej, ale brak języka hamował Wasze pomysły.

Mamy dla Was świetną wiadomość! Już od 1 września będziecie mogli uczyć się języka angielskiego i niemieckiego za darmo, we własnym tempie, w dogodnym dla Was czasie.

Dzięki uprzejmości firmy LangMedia Sp. z o.o.

 • członkowie i opiekunowie MDP oraz młodzieżowych orkiestr strażackich,
 • koordynatorzy i kadra międzynarodowych spotkań MDP, w tym polsko-niemieckich,
 • osoby pełniące funkcję pośredników językowych podczas wymian,
 • członkowie OSP i orkiestr uczestniczących w projekcie „OSP – potencjał młodych”

mogą do końca lutego 2022 r. bezpłatnie korzystać z platformy edukacyjnej eTutor. Czekają na Was dwa języki obce, wszystkie poziomy zaawansowania, przygotowanie do matury, 2 tysiące interaktywnych lekcji, system tzw. inteligentnych powtórek, gry językowe.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji. Po wypełnieniu krótkiego formularza na podany w zgłoszeniu adres mailowy zostanie przesłana instrukcja założenia indywidualnego konta na platformie.

Link do formularza rejestracyjnego:

https://forms.gle/2toGPPR17AeNXfNL6

Pierwsze w pandemii polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP – rekrutacja!

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są zawsze szczególnym i niezapomnianym  doświadczeniem. Niestety z powodu pandemii wiele zaplanowanych wydarzeń zostało odwołanych. Czy mimo pandemii nadal możliwa jest realizacja wspólnych projektów? Co udało się zrobić dla młodzieży i z młodzieżą w tym trudnym czasie? Jakie działania dla MDP były szczególnie ciekawe i warte pochwalenia się?

Pod hasłem „Dwa kraje, jeden język: MDP” odbędzie  pierwsze w pandemii polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP. Głównym tematem spotkania będzie opracowanie słownika przydatnego podczas spotkań polsko-niemieckich zawierającego praktyczne i przydatne słownictwo dotyczące integracji grup, obozów i ogólnie MDP/OSP. Słownik zostanie wydany w formie drukowanej jeszcze w tym roku. Dodatkową częścią spotkania będzie wymiana doświadczeń z różnych aktywności MDP w czasie pandemii.

Seminarium jest kierowane do wszystkich osób pracujących z młodzieżą, które zainteresowane są wymianą polsko-niemiecką, poszukiwaniem nowych pomysłów, dzieleniem się swoim doświadczeniem oraz nawiązaniem nowych kontaktów.

Spotkanie odbędzie się w dwóch częściach w formie on-line na platformie Zoom w październiku br. Ze względu na to, że obejmie ono dwa odległe weekendy prosimy o przemyślane zgłaszanie się, ponieważ zależy nam na obecności podczas wszystkich modułów spotkania. Znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Seminarium „Dwa kraje, jeden język: MDP” organizowane jest wspólnie przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Deutsche Jugendfeuerwehr przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.


Planowany harmonogram:

I część – 1-2.10.2021 r.

Piątek, 1.10.2021 r.

godz. 19.00-21.00 – powitanie, przedstawienie planu spotkania, poznanie się

Sobota, 2.10.2021 r.

godz. 10.00-16.00 – wspólna praca nad słownikiem w grupach mieszanych

od godz. 18.00 – wymiana doświadczeń z działań z młodzieżą w czasie pandemii

(chętni proszeni są o przygotowanie materiałów, prezentacji, filmów itd.)

 

II część – 29-30.10.2021 r.

Piątek, 29.10.2021 r.

godz. 19.00-21.00 – wymiana doświadczeń z działań z młodzieżą w czasie pandemii

Sobota, 30.10.2021 r.

godz. 10.00-12.00 – przedstawienie wyników pracy nad słownikiem

godz. 14.00-16.00 – podsumowanie spotkania, przedstawienie możliwości wsparcia polsko-niemieckich projektów w czasie pandemii


Aby zgłosić się do udziału w seminarium należy wypełnić formularz https://forms.gle/vKU2xHvzTbZ7xtJZA online do 15.09.2021 r. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.