Rządowy Program Wsparcia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Sejmowa Podkomisja stała do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych na posiedzeniu 23 marca br. obradowała na temat założeń rządowego programu wsparcia młodzieżowych drużyn pożarniczych. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski, przewodniczący Zespołu do spraw przygotowania rządowego projektu wsparcia MDP, który został powołany 30 września 2021 roku zrządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.
Minister Rzymkowski poinformował, że stan prac nad Programem został zrealizowany w 90%, pozostały do ustalenia kwestie formalno-finansowe a także sposoby wdrożenia wszystkich rozwiązań.
Pełna nazwa Programu to: Rządowy Program Wsparcia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Bezpieczeństwo mojej gminy – historia, teraźniejszość, przyszłość”. Głównym celem Programu jest: wzmocnienie roli młodzieżowych drużyn pożarniczych, w szczególności w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz rozwój ww. drużyn w zakresie przygotowania do pełnienia funkcji strażaka OSP lub PSP w dorosłym życiu.
Cele szczegółowe obejmują:
— upowszechnienie dostępu dzieci i młodzieży do młodzieżowych drużyn pożarniczych jako miejsca przygotowania do pełnienia funkcji strażaka OSP lub uzyskania kompetencji pozwalających na wstępowanie do PSP po osiągnięciu pełnoletności,
— kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, w tym wzmacnianie szacunku do symboli narodowych, historii i tradycji lokalnych społeczności,
— wykreowanie u dzieci i młodzieży postaw altruistycznych i empatycznych,
— zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami pierwszej pomocy oraz właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożeń,
— zapoznanie dzieci i młodzieży z historią gminy/powiatu/regionu w powiązaniu z historią lokalnych OSP,
— zainteresowanie dzieci i młodzieży aktywnościami uwzględniającymi specyfikę zadań MDP,
— zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcanie młodych ludzi do pracy w służbach ratowniczych,
— zdobywanie umiejętności w zakresie postępowania w trudnej sytuacji.
Odbiorcami Programu będą:
— dzieci i młodzież, członkowie MDP,
— dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, uczestnicy działań podejmowanych w ramach Programu, a niebędący członkami MDP,
— opiekunowie grup MDP.
Przewidywany zakres zadań:
— podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia, bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej,
— propagowanie przepisów przeciwpożarowych i BHP,
— rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki (w tym udział w zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach i innych),
— organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku.
Na realizację Programu przewidziano środki z budżetu państwa w wysokości 400 mln zł. Z tej kwoty wyodrębnione zostaną środki na organizację obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej wraz z kampaniami społecznymi, kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz obsługę Programu w KG PSP.
Każda z MDP otrzyma możliwość uzyskania dotacji na poziomie do 54 000 zł.
Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny poinformował, że budżet Programu zostanie pomniejszony o te zadania, które są w trakcie realizacji m.in. Turniej Wiedzy Pożarniczej.
Komenda Główna kierując się doświadczeniami z 2020 i 2021 roku podjęła decyzję o dofinansowaniu udziału członków MDP w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych. Przewiduje się udział w tej formie wypoczynku około 5,5 tys. dzieci i młodzieży. W ramach dotacji przewiduje się kwotę 145 zł za każdy dzień, przy założeniu, że obóz będzie trwał od 7 do 14 dni i dofinansowanie nie przekroczy 50% kosztu.
Przewidziano również finansowanie szkoleń dla opiekunów MDP w kwocie 1 500 zł na jedno takie szkolenie. W Programie uwzględniono finansowanie szkoleń w zakresie KPP dla członków MDP w wieku 17 lat.
Nadbryg. Adam Konieczny wskazał operatorów dotacji. Część środków w ramach pierwszego programu będzie obsługiwana przez system obsługi dotacji KG PSP. W harmonogramie przygotowań uwzględniono termin rozpoczęcia naboru wniosków w końcu kwietnia tego roku, wnioski będą przyjmowane do 20 maja br. Przewiduje się, że środki finansowe w Programie zostaną uruchomione w pierwszej połowie czerwca. Wnioski dotyczące zadań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym będą składane do wojewodów.
Uwzględnione zostały koszty organizacji zawodów sportowo-pożarniczych, na poziomie gminy będzie to 5 tys. zł dofinansowania, natomiast na poziomie powiatu 10 tys. zł.
Finansowanie przedsięwzięć będzie na poziomie do 100% z wyłączeniem obozów szkoleniowo-wypoczynkowych.
Minister Tomasz Rzymkowski potwierdził, że dysponentem kwoty przewidzianej w Programie jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, poprzez swoich operatorów. W ramach dofinansowania będzie można zakupić różnego rodzaju wyposażenie, sprzęt szkoleniowy, materiały edukacyjne oraz umundurowanie dla członków MDP, wachlarz możliwości jest szeroki, jako środki niekwalifikowane wskazano zakup nieruchomości oraz środków trwałych.
Program zostanie uruchomiony w momencie opublikowania uchwały Rady Ministrów w tej sprawie.

 

 

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

24 lutego w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku odbyło się  podsumowanie konkursu plastycznego etapu wojewódzkiego.
Komisja oceniła 45 prac plastycznych z czego wyłoniła 25 na szczebel krajowy.
W załączeniu przedstawiamy protokół z oceny konkursu plastycznego szczebla wojewódzkiego – Protokół z konkursu plastycznego
Prace plastyczne były inspirowane zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych. Uczestnicy konkursu zastosowali najróżniejsze techniki (wycinanki, wyklejanki, malowanie farbą, akwarele, rysowanie pastelami, grafika, tkactwo, kolaż itp.) przedstawili własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego, jak również ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej, itp.

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród wyłonionych prac szczebla wojewódzkiego, na szczeblu krajowym mamy reprezentantów województwa podlaskiego:

I grupa – przedszkola

 • I miejsce
  • Hanna Porowska Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, woj. podlaskie. Opiekun: Hanna Borys
  • Julita Moczydłowska Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, woj. podlaskie. Opiekun: Hanna Borys
 • Wyróżnienia:
  • Marianna Żyłka Katolickie Przedszkole Niepubliczne ,,Karmelki” w Bielsku podlaskim, Opiekun: Agnieszka Perkowska

 

II grupa – szkoły podstawowe, klasy I-IV

 • Wyróżnienia
  • Szymon Kaczyński Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem, woj. podlaskie. Opiekun: Iwona Anna Godlewska

III grupa – szkoły podstawowe, klasy V-VIII

 • III miejsce
  • Kinga Gut Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, woj. podlaskie. Opiekun: Iwona Kaczyńska

 

Wyniki etapu krajowego: https://zosprp.pl/2022/03/21/ogolnopolski-strazacki-konkurs-plastyczny/

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo gorąco gratulujemy! 🙂 

 

Zapraszamy do zakupów

Serdecznie zapraszamy do zakupu asortymentu w naszym Oddziale 😉
Poniżej przedstawiamy towar w atrakcyjnych cenach, który mamy dostępny ,,od ręki”. 
Liczy się kolejność zamówień 🙂 

KONKURS ,,STRAŻACY W AKCJI”

W stulecie Związku OSP RP, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta wraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego ogłaszają konkurs pod hasłem „Strażacy w akcji”. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania ochotniczym ruchem strażackim, popularyzację wiedzy medialnej i samorządowej, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych, motywowanie do rozwijania swoich pasji filmowych i literackich, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego wizerunku OSP.

Konkurs obejmuje dwie kategorie prac: kategorię filmową oraz kategorię literacką. Jest kierowany jest do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujących się na terenie całego kraju. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, na adres: 00-340 Warszawa, ul Oboźna 1 z dopiskiem Konkurs „Konkurs – Strażacy w akcji”, lub na e-mail: konkurs.strazacywakcji@gmail.com. W załączeniu regulamin Konkursu.

 

Regulamin Konkursu

 

Lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

NOT Informatyka (współpracująca z ZOSP RP) oraz Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podjęły się opracowania i nagrania krótkich lekcji języka polskiego on-line, dostępnych na YouTube.
Lekcje prowadzi obywatelka Ukrainy, która mieszka od 20 lat w Polsce i dzisiaj uczy małe dzieci.
Zamieszczamy odnośniki do już opublikowanych lekcji.
Prosimy o rozesłanie informacji, że kilka lekcji jest dostępnych on-line, również w aplikacji na telefon. Nad kolejnymi trwają prace. Niech oglądający zapiszą się do kanału (subskrypcja), bo wtedy będą dostawać powiadomienia, gdy dodana zostanie kolejna lekcja.
Poniżej odnośnik do całego kanału. Tam będą zamieszczane kolejne lekcje: https://www.youtube.com/channel/UCGZld9gcZxGKYHb9XNUZV2w

Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy

W obliczu tragedii wielu tysięcy obywateli Ukrainy nie możemy pozostać obojętni na ich los. Szukając pomocy w naszym kraju uchodźcy znajdują odpowiednią ochronę i bezpieczne miejsce, w którym mogą spokojnie żyć. Teraz istotne jest, aby pomóc tym wszystkim osobom, które nam zaufały i znalazły zakwaterowanie na terenie Polski i
zapewnić im niezbędne rzeczy do życia.

Związek OSP RP zwraca się do strażaków ochotników, strażackich rodzin, przyjaciół pożarnictwa i wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie dla ukraińskich uchodźców.
Uruchomiliśmy specjalne konto bankowe, na które można dokonywać wpłat pieniężnych z dopiskiem „POMOC UKRAINIE”.
Nr konta 77 1240 1095 1111 0010 1883 2582 Bank Polski SA O/Warszawa

Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup wszelkich środków pomocy doraźnej i podstawowych środków do życia, w tym na zakup lekarstw, żywności, środków higieny osobistej, pościeli, kołder, materacy itp. Liczy się każda złotówka pomocy.

 

 

 

(Podstawa prawna. Utworzenie zbiórki pieniężnej jest zgodne z § 8 pkt 18 statutu Związku, który określa cel Związku – niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sfera zadań publicznych obejmuje pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.)

Ogłoszenie konkursu PROO Priorytet 5. Wsparcie doraźne

Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabór wniosków w konkursie w Rządowym Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5. Mogą wziąć w nim udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom.
Zachęcamy Ochotnicze Straże Pożarne do składania wniosków

https://generator.niw.gov.pl/

Wnioski można składać od dnia 28 lutego 2022 r. od godz. 14:00 do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Regulamin dostępny na stronach.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Szanowni Druhny i Druhowie!

Informujemy, ze 15 marca odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa podlaskiego, które będzie dotyczyć m.in odznaczeń. W związku z tym zwracamy się z ogromna prośbą o dostarczenie do naszego Oddziału wniosków na medale do 14 marca.
Przypominamy, że wzór wniosków na medale znajdziecie na naszej stronie internetowej http://zosprp.straz.bialystok.pl/druki-do-pobrania/ . 

Wnioski prosimy wypełniać czytelnie, najlepiej komputerowo, obowiązkowo z opinią Prezesa Powiatowego oraz podpisanym RODO.
Regulamin odznaczeń znajdziecie pod adresem – https://zosprp.pl/2021/11/02/odznaki-i-wyroznienia/

 

 

Apel Prezesa ZG ZOSP RP o oddawanie krwi

Druhny i Druhowie

W poczuciu solidarności z narodem ukraińskim i troski o zapewnienie pomocy ofiarom wojny zwracam się do Druhen i Druhów z prośbą o oddawanie krwi. Codziennie do Polski przybywają tysiące uchodźców. Potrzebują każdego rodzaju wsparcia także medycznego. Rozwój wydarzeń pokazuje, że należy spodziewać się wzmożonego zapotrzebowania na krew i jej składniki. Jak zawsze ale szczególnie dzisiaj pomoc honorowych krwiodawców jest niezastąpiona. My strażacy codziennie służymy bliźnim w potrzebie. Wielu z nas oprócz odpowiedzialnej służby ratowania życia i mienia ratuje czyjeś życie także przekazując dar największy, bezcenny – krew. Każdy w wieku od 18 lat do 65 będąc zdrowy może to uczynić.

Apeluje i proszę: zgłaszajmy się do centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Tętni w nas szczególne dobro. Honorowo przekażmy krew. W chwili historycznej potrzeby wesprzyjmy potrzebujących.

Waldemar Pawlak
Prezes ZG ZOSP RP