Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach obchodziła 100-lecia Powstanie Jednostki

Była uroczysta msza święta, przemarsz z orkiestrą, przemówienia, życzenia i przede wszystkim przekazanie nowego sztandaru – w sobotę w Raczkach obchodzono stulecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Zdzisław Czakis z Zarządu Głównego Związku OSP RP  Tadeusz Chołko z Zarządu Powiatowego OSP, Bogdan Wierzchowski, Arkadiusz Buchowski z PSP w Suwałkach, strażacy z jednostek OSP w powiecie suwalskim, m.in. z Wiżajn, Rutki – Tartak, Szypliszk, Bakałarzewa i Kalinowa, samorządowcy z regionu, przodkowie założycieli OSP w Raczkach, mieszkańcy Raczek i okolic. Gospodarzem uroczystości był Andrzej Czuper, prezes OSP Raczki.

Po uroczystej mszy świętej w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej oddziały, poprowadzone przez Orkiestrę Dętą OSP Raczki pod batutą Łukasza Masłowskiego,  przemaszerowały ulicami Raczek na plac przy Urzędzie Gminy.

Tam historię Raczkowskiej OSP przybliżył zgromadzonym Marcin Halicki (opracowaną przez niego historię OSP Raczki można oglądać na wystawie w remizie). Uroczyście pożegnano stary sztandar OSP, który przekazano jednostce z okazji jej 50-lecia i powitano nowy, ufundowany przez darczyńców. Osoby, które przyczyniły się do zakupu sztandaru, wbiły pamiątkowe gwoździe w drzewiec oraz wpisały się do księgi pamiątkowej. Sztandar został poświęcony przez ks. proboszcza Ryszarda Grabowskiego. Następnie wyróżniającym się strażakom wręczone zostały odznaczenia, a sama jednostka OSP Raczki uhonorowana została Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Specjalne podziękowania, za wieloletnie zaangażowanie w szkolenie młodych strażaków, profesjonalizm i zaangażowanie, skierował do Jarosława Bubrowskiego Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego OSP. Odczytał je Tadeusz Chołko.

– Strażacy zawsze są gotowi do oddania życia i zdrowia. Raczkowscy strażacy dowiedli tego w 2013 roku, podczas akcji, w której śmierć poniosło dwóch z nich.  Strażacy ochotnicy są ludźmi społecznej służby. Reagują w każdej trudnej sytuacji, włączają się zawsze, kiedy jest to potrzebne. W czasach wojny brali udział w walce o niepodległość, w walce o przetrwania polskości. Są wrażliwi na potrzeby każdego człowieka – mówił Tadeusz Chołko.

Zdzisław Czakis podziękował najbliższym strażaków za wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie.

Artur Łuniewski, wicestarosta suwalski wręczył na ręce prezesa OSP w Raczkach pamiątkową grafikę i podziękowania.

– Straż pożarna przeszła olbrzymią przemianę – od wozów drabiniastych, po duże, nowoczesne i w pełni wyposażone samochody, ale za tym wszystkim i tak muszą stać ludzie – mówił Cezary Cieślukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.  – Kiedyś mówiło się, że w Raczkach strażaków ochotników jest bez liku. Można powiedzieć inaczej –  w Raczkach bez Lików nie ma straży – mówił radny nawiązując do faktu, iż odznaczenia otrzymało aż czterech strażaków z rodziny Lik: Stanisław Lik, Andrzej Lik, Janusz Lik i Paweł Lik.

Dalszym punktem obchodów było złożenie wiązanki pod obeliskiem upamiętniającym strażaków, którzy  zginęli podczas akcji oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w remizie.

 

Źródło- OSP Raczki

 

ARiMR zaprasza do konkursu „Zapaleni do pomocy”

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pt. „Zapaleni do pomocy” kierowany jest do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich.

Ideą konkursu jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw społecznych rodzących się na wsiach i w małych miejscowościach, których inicjatorami i współtwórcami są strażacy-ochotnicy. Na konkurs można zgłosić dowolne nagranie filmowe lub prezentację multimedialną, które przedstawiają efekty działalności strażaków-ochotników w swoich lokalnych społecznościach. Chodzi o wszelkie inicjatywy związane z aktywnością strażaków w ich miejscu zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nie są to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Działania takie to np. budowa czy remont obiektów użyteczności publicznej, zaangażowanie w tworzenie klubów i świetlic, organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych, pokazy sprawności itp. Do konkursu mogą być zgłoszone aktywności lokalne z okresu po 1 stycznia 2019 roku.

Wyniki konkursu ogłosimy 15 września 2022 roku.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 31 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2022 roku.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca strażakiem (członkiem OSP) z obszaru wiejskiego
  – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.
 3. Każdy z Uczestników Konkursu może nadesłać maksymalnie jedną pracę (film lub prezentację). Z każdej jednostki OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca konkursowa. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie danej OSP zostanie odrzucone.
 4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon czy program do prezentacji multimedialnych np. Power Point).
 5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

WARUNKI KONKURSU

1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie jedną pracę (film lub prezentację), wykonaną samodzielnie. Udział w projekcie mogą brać osoby trzecie – np. mieszkańcy miejscowości stanowiącej siedzibę OSP. Z jednej OSP może zostać wysłana na Konkurs tylko jedna praca. Formularz zgłoszeniowy podpisuje jedna osoba reprezentująca jednostkę OSP.

2. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2022 roku, na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs ARiMR pt. „Zapaleni do pomocy”.

3. Film nie może być dłuższy niż 2 minuty i powinien być zapisany w formacie MP4. Prezentacja multimedialna nie może zawierać więcej niż 10 zdjęć.

4. Pracy konkursowej powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł pracy datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne Uczestnika Konkursu – autora pracy konkursowej. Do przesyłki z pracą konkursową należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz czytelnie podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2). W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane Uczestnika Konkursu takie jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci: adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail oraz wskazać oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, który reprezentuje Uczestnik Konkursu. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym).

5. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

 • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do stworzonej przez siebie pracy konkursowej;
 • zgłoszona do Konkursu praca konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 • udziela nieodpłatnie ARiMR nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy konkursowej, w zakresie wskazanym w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu konkursu;
 • w przypadku pracy nagrodzonej lub wyróżnionej, nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

6. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl  (w tytule wiadomości pisząc: Konkurs ARiMR pt. „Zapaleni do pomocy” wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi ww. dokumentami oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu.

JURY

Prace konkursowe będą oceniane przez czteroosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR. Pracom jury będzie przewodniczył Zastępca Dyrektora Biura Prasowego.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Prace oceniane będą pod względem:

 • jakości i estetyki,
 • siły przekazu/kreatywności,
 • oryginalności prezentowanej aktywności oraz jej użyteczności dla lokalnej społeczności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 15 września 2022 roku na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.plNagrodzone prace konkursowe (filmy i prezentacje) zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

NAGRODY

W dniu 15 września 2022 roku ogłosimy wyniki Konkursu. Na uroczystej gali konkursu (jej data zostanie podana w komunikacie na temat wyników) laureatów I, II i III miejsca uhonorujemy nagrodami rzeczowymi o wartości odpowiednio 3 tys. zł, 2 tys. zł oraz 1 tys. zł,  a autorów wyróżnionych prac upominkami firmowymi ARiMR.

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że prace konkursowe zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać opublikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube, oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR.

Materiały:

Regulamin_konkursu_OSP_2022_pdf

Załącznik_nr_11_-_formularz_zgłoszeniowy_Konkursu_pdf

Załącznik_nr_1_-_formularz_zgłoszeniowy_Konkursu_pdf

Załącznik_nr_12_-_formularz_zgłoszeniowy_Konkursu_pdf

 

 

INFORMACJA w sprawie badań lekarskich strażaków ratowników OSP oraz badań lekarskich kandydatów na strażaków ratowników OSP

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) – dalej zwanej ustawą o OSP – w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym:

– badania lekarskie strażaków ratowników OSP przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;

– badania lekarskie kandydatów na strażaków ratowników OSP przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

W oparciu o art. 10 ust. 3 i 4 ustawy o OSP strażak ratownik OSP ma prawo do bezpłatnych okresowych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych, a kandydat na strażaka ratownika OSP ma prawo do bezpłatnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Tryb, sposób, częstotliwość oraz zakres przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 828).

SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE

Okresowe badania lekarskie strażaka ratownika OSP przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej (§ 2 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej).

Skierowanie, jest wydawane strażakowi ratownikowi OSP nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem kolejnych badań. Skierowanie zawiera:

– dane osobowe (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

– nazwę i adres ochotniczej straży pożarnej;

– funkcję pełnioną w ochotniczej straży pożarnej;

– informacje o specyfice działań ratowniczych, w tym informacje o występowaniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Badanie lekarskie kandydata na strażaka ratownika OSP przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

Kandydat na strażaka ratownika OSP posiadający skierowanie na badanie lekarskie zgłasza się na badanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego skierowania.

LEKARZ PRZEPROWADZAJĄCY BADANIE

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych badania przeprowadza lekarz, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).

Tymi przepisami jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm.).

Lekarze mogący przeprowadzać te badania (§ 7 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy):

 1. posiadają specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy,
 2. byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 lat przed dniem wejścia w życie rozporządzenia jako:

1) rejonowi lekarze przemysłowi,

2) lekarze poradni medycyny pracy lub poradni dla młodocianych, działających w przemysłowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,

3) rejonowi lub zakładowi lekarze kolejowej służby zdrowia,

4) lekarze rejonowi w zakładach opieki zdrowotnej dla szkół wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych, jeżeli sprawowali profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami wykonującymi pracę na stanowiskach pracy, na których stwierdzono występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, wymienionych we wskazówkach metodycznych, o których mowa w § 2 ust. 1,

5) lekarze zakładowi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej – wyłącznie w odniesieniu do pracowników tych zakładów,

6) lekarze w poradniach rehabilitacyjnych dla inwalidów – wyłącznie w stosunku do pracowników zatrudnionych w spółdzielczości inwalidzkiej,

 1. pełnili służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat jako lekarze w jednostkach wojskowych lub zakładach opieki zdrowotnej tworzonych i utrzymywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych – wyłącznie w stosunku do pracowników objętych ich opieką w tych resortach.
 2. lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej.

Lekarze spełniający wymagania kwalifikacyjne umożliwiające wykonywanie badań profilaktycznych są wpisywani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lekarza. Lekarz wpisany do rejestru lekarzy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy udostępnia rejestr organom Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zainteresowanym pracodawcom (§ 8 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).

Należy pamiętać, że strażacy ratownicy OSP nie są pracownikami, a w przypadku odesłań do przepisów prawa pracy, przepisy te należy stosować odpowiednio (stosowanie tych przepisów z pewnymi modyfikacjami).

ZAKRES PRZEPROWADZANEGO BADANIA LEKARSKIEGO

W myśl § 4 ust. 1-2 i 4 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, w ramach przeprowadzanych badań lekarskich, lekarz przeprowadzający badanie lekarskie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne, w zależności od wskazań, w szczególności otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne oraz badania dodatkowe, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia strażaka ratownika OSP albo kandydata na strażaka ratownika OSP. Zakres oraz częstotliwość badań określa załącznik do rozporządzenia.

Lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające:

– brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych albo o przeciwwskazaniach do udziału w tych działaniach;

– stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych albo o przeciwwskazaniach do udziału w tym szkoleniu.

TRYB ODWOŁAWCZY

Rozporządzenie w § 5 w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej reguluje tryb odwoławczy od orzeczenia wydanego przez lekarza przeprowadzającego badanie strażaka ratownika OSP lub kandydata na strażaka ratownika OSP.

Uwagi na tle występujących problemów interpretacyjnych przepisów dotyczących badań lekarskich strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP.

Problemy z interpretacją przepisów ustawy o OSP są konsekwencją złego przygotowania projektu ustawy przez jego twórców (MSWiA i KG PSP), na co wskazywał Związek. Tylko część uwag Związku została uwzględniona podczas prac legislacyjnych. Resztę pominięto (m.in. niewprowadzanie odrębnych kategorii strażaka OSP strażaka ratownika OSP), jak się wydaje z przyczyn pozaprawnych.

Należy zwrócić uwagę, że przy dokonywaniu wykładni prawa (niezależnie jak zostało ono nieudolnie stworzone przez jego twórcę) osoba je interpretująca zobowiązana jest stosować „zasadę racjonalnego prawodawcy”. Koncepcja racjonalnego prawodawcy jest nazywana jednym z największych osiągnięć polskiej teorii prawa. Opiera się ona na nieznajdującym potwierdzenia w rzeczywistości założeniu, że przepisy tworzone są przez jeden, w pełni racjonalny podmiot, „konsekwentnie kierujący się określoną spójną wiedzą i określonymi ocenami, uporządkowanymi preferencyjnie”. Racjonalność jest też definiowana jako obejmująca kierowanie się logiką, rozumem, prawdą oraz opieraniem się na rzetelnych podstawach. Według postulatów składających się na zasadę racjonalności wiedza prawodawcy jest niesprzeczna i uwzględnia swoje konsekwencje logiczne. Co ważne w interpretacji przepisów – zakłada się przy tym racjonalność językową oraz racjonalność jurydyczną (założenie wyznaczające wiedzę prawniczą) prawodawcy. Traktowanie przez racjonalnego prawodawcę systemu prawa w sposób spójny obejmuje uwzględnianie prawa unijnego jako elementu polskiego systemu prawa zarówno w procesie tworzenia, jak i wykładni prawa krajowego. Zakłada się znajomość przez racjonalnego prawodawcę orzecznictwa organów stosujących prawo oraz literatury prawniczej w regulowanym przez prawodawcę obszarze, a w przypadku ugruntowanych w orzecznictwie oraz literaturze stanowisk ustawodawca z tymi stanowiskami się liczyć. W procesie wykładni – zgodnej z założeniem o racjonalności prawodawcy – należy uwzględniać cele danego przepisu, aby chronić określone, założone przez prawodawcę, wartości, w tym realizować cele ochronne danej normy względnie dążyć do uniknięcia określonego stanu rzeczy.

W przeciwnym wypadku, gdybyśmy dosłownie i bardzo ściśle interpretowali zapisy art. 8 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o OSP w związku z §§ 2 i 3 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, to aby być uznanym za strażaka ratownika OSP trzeba mieć już odpowiednie badanie lekarskie i tylko strażak ratownik OSP mógłby dostać od wójta skierowanie na badanie. Poza strażakiem ratownikiem skierowanie mógłby dostać tylko kandydat na strażaka ratownika OSP, którym może być tylko strażak OSP w wieku od 16 do 18 lat. Tym samym zamknęlibyśmy drogę do zostania strażakiem ratownikiem wszystkim strażakom OSP (tj. członkom OSP) starszym niż 18 lat i chcącym być strażakami ratownikami OSP oraz pozbawilibyśmy tego prawa tych strażaków, którym skończył się termin badań lekarskich.

Podsumowując, zdaniem Związku należy przyjąć, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma uprawnienie, by skierowanie na badania lekarskie wydać: członkom OSP (strażakom OSP), którzy są aktualnie strażakami ratownikami OSP (nadal mają ważne badania lekarskie), którzy byli strażakami ratownikami OSP (skończyła się im ważność badań lekarskich) lub chcą być strażakami ratownikami OSP (mają 18-65 lat i są w toku procesu spełniania pozostałych warunków określonych w art. 8 pkt 2-5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych), bądź są kandydatami na strażaków ratowników OSP.

W odniesieniu do wątpliwości w sprawie finansowania kosztów związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich niektórych strażaków OSP należy wskazać, że do obowiązków Gminy w ramach uregulowań ustawy o ochotniczych strażach pożarnych należy finansowanie kosztów funkcjonowania OSP – art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o OSP i w ramach tych kosztów wydatki te mogłyby zostać pokryte. Nie należy się skupiać wyłącznie na przepisie art. 10 ust. 1 ustawy o OSP, a zapominać o art. 32 ust. 1 pkt 1. Rozwinięcie kwestii finansowania działalności OSP znajduje się w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Związku pod poniżej podanym adresem:

https://zosprp.pl/2022/01/11/informacja-w-sprawie-finansowania-dzialalnosci-osp-wedlug-stanu-prawnego-ze-stycznia-2022-r/

informację przygotował

adw. Krzysztof M. Miazga

23 VI 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

 

Treść rozporządzenia 

 

17 czerwca (piątek) – biuro nieczynne

Szanowni Druhny i Druhowie!
Informujemy, że w najbliższy piątek (17 czerwca) nasze biuro będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zaplanowanie wizyt i kontakt e-malowy z naszym biurem.
e-mail – bialystok@zosprp.pl
tel.  kom: 512-605-139

Zalecamy i prosimy przede wszystkim o kontakt e-mailowy, ponieważ w naszym biurze pracuje tylko 1 pracownik na pełen etat  i niestety często odbierając towar lub obsługując klienta nie ma możliwości odebrania telefonu, a na wiadomość e-milowa ,,nie ucieknie” i zawsze na nią odpowiemy.
Przypominamy również, że obsługa Interesantów w naszym biurze ze względów technicznych odbywa się do godz. 14:30. W związku z tym bardzo prosimy o planowanie  swoich wizyt i  umawianie się z nami na spotkanie, co pozwoli się przygotować, a co za tym idzie –  sprawniej i szybciej załatwić sprawę.

EKS ON TOUR – spotkanie informacyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pokaż większy obrazek

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne 6 czerwca 2022 r. o programie Europejski Korpus Solidarności. Spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się online i dotyczyć będzie możliwości, jakie organizacjom i młodym ludziom oferuje program EKS.

Spotkanie przeznaczone jest dla członków Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Projekty Europejskiego Korpusu Solidarności w sposób szczególny angażują różnego typu organizacje i instytucje oraz młodzież, dając im możliwość podjęcia działań w ważnych obszarach życia społecznego.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia do 2 czerwca 2022 roku.

Link do rejestracji: https://eks.clickmeeting.com/osp

Potwierdzenie udziału i szczegóły dotyczące szkolenia zostaną przesłane do 3 czerwca 2022 roku.

Dodatkowe informacje: https://eks.org.pl/eks-on-tour-2022 ;
https://eks.org.pl/wydarzenie/spotkanie-informacyjne-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-eks-on-tour/354

 

 

Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Rudka, 31 maja 2022 r.

       W dniu 31 maja w pięknym obiekcie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia im. Krzysztofa Kluka odbyły się XLIII Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Poniżej zamieszczamy protokół z turnieju , galerię zdjęć z wydarzenia, a dla Laureatów eliminacji wojewódzkich, którzy będą nas reprezentować podczas 44 Finału Centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,, Młodzież Zapobiega Pożarom” , który odbędzie się w dn. 25-26 czerwca w Miliczu (woj. dolnośląskie) -umieszczamy Program eliminacji krajowych OTWP.

 

Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie dziękujemy za udział i GRATULUJEMY! 🙂
A za Laureatów mocno trzymamy kciuki podczas finału centralnego w Miliczu ! 🙂 

 

Pliki do pobrania: 

 

Protokół OTWP