Wsparcie Społeczne ,,Ja-Ty-My”

Stowarzyszanie Wsparcie  Społeczne „Ja-Ty-My”, prowadząc  akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów: poddębickiego, łęczyckiego, zgierskiego, kutnowskiego, brzezińskiego, skierniewickiego oraz łowickiego, oraz wszystkich,
którzy pragną działać w ramach fundacji , stowarzyszeń, przedsiębiorstw społecznych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich i innych podejmowanych wspólnie inicjatyw lokalnych do współpracy w zakresie prowadzonych działalności.

Działamy na rzecz budowania partnerstw w regionie, organizujemy spotkania animacyjne, doradzamy w zakresie pozyskiwania źródeł  dofinansowania. Z naszych usług  korzystają osoby indywidualne dążące do utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne.

Realizujemy  projekty, w wyniku których powstają  nowe  i trwałe  miejsca pracy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorczości społecznej, miejsca pierwszego kontaktu i pomocy dla podmiotów ekonomii społecznej, wszystkich organizacji pozarządowych.

Wspieramy w zakresie:

  • kwestii prawnych związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych,
  • księgowości w organizacjach pozarządowych,
  • pozyskiwania środków zewnętrznych na działania statutowe organizacji,
  • podnoszenia kompetencji informatycznych pracowników i współpracowników podmiotów
    ekonomii społecznej,
  • podnoszenia umiejętności interpersonalnych,
  • planowania działań promocyjnych i marketingowych,
  • wykorzystania nowych technologii i mediów społecznościowych w działaniach Podmiotów Ekonomii Społecznej .

KONKURS ,,STRAŻACY W AKCJI”

W stulecie Związku OSP RP, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta wraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego ogłaszają konkurs pod hasłem „Strażacy w akcji”. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania ochotniczym ruchem strażackim, popularyzację wiedzy medialnej i samorządowej, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych, motywowanie do rozwijania swoich pasji filmowych i literackich, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego wizerunku OSP.

Konkurs obejmuje dwie kategorie prac: kategorię filmową oraz kategorię literacką. Jest kierowany jest do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujących się na terenie całego kraju. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 30 października 2022 roku, na adres: 00-340 Warszawa, ul Oboźna 1 z dopiskiem Konkurs „Konkurs – Strażacy w akcji”, lub na e-mail:  konkurs.strazacywakcji@gmail.com

Stanisław Jekiełek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta  

Regulamin konkursu  – konkurs-STRAZACY-W-AKCJI-REGULAMIN