Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów OSP organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP  dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line.

Problematykę zawartą w w/w dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.

Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

I tak;

  1. Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok I – ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICZEGO, Materiały do pobrania
Wyniki ankiety na dzień 2021.05.13 godz. 08.15 – 505 głosów
Poniżej zamieszczamy ankietę dotyczącą zakresu omawianych na konsultacjach w dniu10 maja br. W celu wzięcia udziału w jej wypełnieniu proszę o uruchomienie linku: https://forms.gle/RmAT8cCaWo2QxQ7a9
Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=SmkU2PWzMTo&list=PLF2MMqZWYZeei95SLPHLEu…

  1. Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok II – SPRAWY ORGANIZACYJNE OSP, MUNDUR, STATUT,   Materiały do pobrania
Wyniki ankiety na dzień 2021.05.13 godz. 08.15 – 229 głosów
Zachęcamy do wypełnienia ankiety podsumowującej spotkanie z 11 maja 2021. Link do ankiety: https://forms.gle/WzzMnzccAkagyASS9
Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=3-mD0aWPqhU&list=PLF2MMqZWYZeei95SLPHLEu…

  1. Blok nr 3 – „OSP – finansowanie, nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
   Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok III – OSP – finansowanie, nadzór, kontrola.  Materiały do pobrania
   Wyniki ankiety na dzień 2021.05.13 godz.06.38 – 179 głosów
   Zachęcamy do wypełnienia ankiety podsumowującej spotkanie z 12 maja 2021.Link do ankiety podsumowującej dzisiejsze spotkanie : https://forms.gle/3U4csuR4J4D9JP2t5
   Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=tFkJEddHOvs&list=PLF2MMqZWYZeei95SLPHLEu…
  2. Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP – orkiestry, MDP” – czwartek, 13 maja
  3. Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok IV – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA OSP – ORKIESTRY, MDP.

materiał do pobrania

 1. Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

 

Ocena prawna projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnejOcena prawna

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji:

Początek spotkań – godz. 17.00

 • W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6
 • Uwaga: W przypadku dużej liczby zgłoszeń o możliwości zabrania głosu i kolejności decydować będzie losowanie.
 • Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.
 • Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.
 • Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

https://www.youtube.com/channel/UC5vpPC46oGiQFJ5RlhyfxPw

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok IV – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA OSP – ORKIESTRY, MDP

 1. Aktualny stan prawny

Utworzenie ochotniczej straży pożarnej, które jest stowarzyszeniem wymaga spełnienia określonych warunków. Podstawowymi aktami prawnymi, na których opiera się istnienie OSP jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Istota stowarzyszenia została zawarta w art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który stanowi, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Z art. 2 wynika, iż ustawodawca pozostawił w rękach twórców dużą swobodę w ustalaniu kształtu tworzonego stowarzyszenia. W związku z dużą dowolnością przy tworzeniu stowarzyszenia należy pamiętać, iż OSP są wyjątkowymi stowarzyszeniami. Względem OSP zastosowanie, znajduje ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która wyznacza pewne ograniczenia odnoszące się do OSP, jej członków itp.

Przy tworzeniu statutu zawsze należy sprawdzać zgodność jego postanowień z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Statut stowarzyszenia jest podstawowym aktem wewnętrznym wyznaczającym zdolność prawną stowarzyszenia. Statut jest więc umową, do której przystępują dalsi członkowie stowarzyszenia. W zakresie działalności bezpośrednio niezwiązanej z działalnością prowadzoną przez OSP jako jednostki ochrony przeciwpożarowej OSP ma pełną swobodę w podejmowaniu działalności, jak np. prowadzenie orkiestr, MDP, dziecięcych drużyn pożarniczych, organizowanie wyjazdów, zaangażowanie w dzialalność charytatywną.

 

 1. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

W ustawie o ochronie przeciwpożarowej zadania OSP wymienione zostały przykładowo. Statuty OSP mogą dowolnie je rozszerzać. Projekt ustawy o OSP zadania spoza sfery działalności jednostki ochrony przeciwpożarowej zawiera w katalogu zamkniętym (art. 3), co praktycznie uniemożliwia ich rozbudowanie. Katalog ten obejmuje:

1) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności;

2) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3) upowszechnianie i wspieranie formy współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610);

5) udzielanie pomocy humanitarnej, w tym pomocy socjalnej;

6) powoływanie młodzieżowej drużyny pożarniczej;

7) integrowanie społeczności lokalnej.

Brak tu miejsca m.in. na dziecięce drużyny pożarnicze, orkiestry.

Konkurs na Najpiękniejszą Pacynkę, Kukiełkę, Marionetkę Strażacką

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie  na najpiękniejszą pacynkę, kukułkę, marionetkę strażacką 🙂 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy do pobrania:

Karta zgłoszenia pracy indywidualnej 

Karta zgłoszenia pracy zbiorowej OSP
Regulamin Regulamin konkursu na Najpiękniejszą pacynkę, kukiełkę, marionetkę strażacką

Przedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych

Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych.

W szczególności przedłużono:

 • o 3 miesiące – czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na sporządzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono).
 • o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono).
 • do dnia 31 lipca 2021 r. termin na złożenie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Termin na złożenie do KRS sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS to 15 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

Termin na złożenie do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS to 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

Powyższe przedłużenia terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.

W ww. rozporządzeniu zmieniono także inne terminy określone w:

 • w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (na zatwierdzenie sprawozdania), w przypadku:
  1) spółdzielni mieszkaniowych, w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy – przedłuża się do dnia odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w art. 90 tej ustawy,
  2) niektórych innych jednostek, w przypadku których brak jest możliwości podejmowania uchwał (szczegółowe warunki zawarte są w rozporządzeniu).

Rozporządzenie zostało opublikowane 29 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 572 (Dz. U. z 2021 r. poz. 572).pismo_z_MF

Oferta handlowa – Dotacja dla OSP związana z COVID – 19

W związku z dofinansowaniem OSP COVID -19 https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-zaangazowanych-w-udzielanie-pomocy-w-transporcie-osob-majacych-trudnosci-w-samodzielnym-dotarciu-do-punktow-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2

 
Przedstawiamy naszą ofertę i serdecznie zapraszamy do zakupów w naszym Oddziale:)

Jeżeli w ofercie nie ma asortymentu/modelu, który Państwa interesuje lub mają Państwa jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt 🙂 

Konkurs strażacki dla MDP – Bezpieczeństwo Pożarowe

 

Nasi drodzy członkowie i członkinie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z województwa podlaskiego!

            Ogłaszamy wiosenny konkurs na wideoklip/ teledysk dotyczący bezpieczeństwa pożarowego.
Waszym zadaniem jest nagrać filmik trwający maksymalnie 65 sekund na temat prewencji pożarowej.
W konkursie udział mogą wziąć członkowie MDP w wieku 10-16 lat J
Swoje wideoklipy prosimy nadsyłać na adres : bialystok@zosprp.org.pl
w treści e-maila prosimy napisać imię i nazwisko, wiek oraz nazwę
MDP do którego należy uczestnik.
Termin nadsyłania prac do 6 kwietnia (wtorek).
Zasady konkursu:
– trzymanie się ram czasowych filmiku (maksymalnie 65 sek.)
– udział osób – maksymalnie 2 osoby
Ocena prac:
Wszystkie wideoklipy umieścimy na funpage Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Podlaskiego  https://www.facebook.com/OWZOSPRPbialystok
i oceniać je będą nasi obserwujący poprzez reakcję na filmik, co da nam ogólną sumę punktów. Zwycięży osoba, która uzyska najwięcej punktów, czyli reakcji.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!!!!